Stypendia i zapomogi

Studenci UMCS mogą korzystać z następujących form wsparcia finansowego:

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej, udokumentowanej sytuacji materialnej. Stypendium socjalne może zostać zwiększone w przypadkach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów.

Więcej informacji na stronie: https://www.umcs.pl/pl/stypendium-socjalne-dla-studentow,12221.htm

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 1827 sierpnia  1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.).

Więcej informacji na stronie: https://www.umcs.pl/pl/stypendium-dla-studentow-niepelnosprawnych,12223.htm

Zapomoga

Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, określonych szczegółowo w Regulaminie świadczeń dla studentów.

Więcej informacji na stronie: https://www.umcs.pl/pl/zapomoga-dla-studentow,12224.htm

Stypendium Rektora dla studentów

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym w roku akademickim poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium.

Więcej informacji na stronie: https://www.umcs.pl/pl/stypendium-rektora-dla-studentow,12222.htm