dr hab. Adrian Wiater

Dr Adrian Wiater złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Adrian Wiater wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

17.05.2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

19.06.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

02.09.2013 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki
sekretarz komisji dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Danuta Witkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
recenzent prof. Włodzimierz Grajek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
recenzent dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska – UMCS w Lublinie
członek komisji prof. Jerzy Chełkowski – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
członek komisji prof. Teresa Jakubowicz – UMCS w Lublinie

 

08.10.2013 r. na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

16.10.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Adrianowi Wiaterowi.