Społeczna Odpowiedzialność Uczelni

17 września 2019 r. 58 uczelni podpisało w Krakowie Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. Z ramienia UMCS deklarację podpisał Prorektor ds. Ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS.

Deklaracja zawiera 12 zasad dotyczących różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. W ramach każdej z zasad sformułowano oczekiwania wobec uczelni-sygnatariuszy do rozwijania danego obszaru funkcjonowania uczelni w duchu poszanowania środowiska i solidarności społecznej.

Według Ministerstwa Edukacji i Nauki deklaracja ta oznacza dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, jak również rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jej celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Poniżej prezentujemy formularz samooceny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do przygotowania Raportu Wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, który ma charakter inicjujący działania w zakresie popularyzacji i wdrażania zasad Deklaracji SOU.


Deklarację zainicjowano w 2017 r. Wtedy przystąpiły do niej 23 uczelnie. Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Deklaracja zawiera w swojej treści 12 zasad, którymi powinny kierować się uczelnie w kierunku spełnienia najwyższych standardów zarządzania, bardziej efektywnego gospodarowania zasobami, rozwoju kadry akademickiej oraz budowaniu prestiżu uczeni, jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei.

W ramach prac grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni powstała publikacja pt. "Społeczna odpowiedzialność - znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania", zawierająca przykłady dobrych praktyk.

Został opublikowany również artykuł:

Wioleta Gałat, Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni jako wzmocnienie etosu akademickiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ISSN 1898-6447 e-ISSN 2545-3238 Zesz. Nauk. UEK, 2018; 6(978): 137–151

DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0608

Przeczytaj artykuł online