Zapomoga

UWAGA! W roku akademickim 2022/2023 wnioski o zapomogę składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). Patrz: USOSweb.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapoznaj się z Harmonogram wnioskowania  obowiązującym od 1 listopada 2022 r.

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania  obowiązującym w roku akademickim 2022/2023 do 31 października 2022 r.

UWAGA! Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 student ubiegający się o przyznanie zapomogi (stypendium) jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego liczby semestrów, w których dotychczas posiadał status studenta*. Oświadczenie widoczne jest na ostatnim ekranie wniosku w systemie USOSweb, zapoznaj się z jego treścią i wpisz liczbę semestrów we wskazanym miejscu.

Zgodnie z art. 93 ust. 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UMCS W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zapoznaj się z instrukcją wnioskowania 

W sprawach dotyczących ubiegania się o zapomogi (m.in. generowanie wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się elektronicznie lub telefonicznie z właściwymi dla Państwa dziekanatami.