Zapomoga

UWAGA! W roku akademickim 2021/2022 wnioski o zapomogę składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). Patrz: USOSweb.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania  obowiązującym w roku akademickim 2021/2022 od 1 listopada 2021.

UWAGA! Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 student ubiegający się o przyznanie zapomogi (stypendium) jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego liczby semestrów, w których dotychczas posiadał status studenta*. Oświadczenie należy wypełnić własnoręcznie, podpisać, a następnie dołączyć skan do wniosku stypendialnego. Pobierz wzór oświadczenia: oświadczenie

Zgodnie z art. 93 ust. 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UMCS W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zapoznaj się z instrukcją wnioskowania 

W sprawach dotyczących ubiegania się o zapomogi (m.in. generowanie wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się elektronicznie lub telefonicznie z właściwymi dla Państwa dziekanatami.