Zapomoga

Wysokość świadczeń dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Kto może ubiegac się o zapomogę?

Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

 • śmierci członka najbliższej rodziny studenta,
 • nieszczęśliwego wypadku studenta bądź członka najbliższej rodziny,
 • nagłej choroby studenta lub członka najbliższej rodziny studenta,
 • klęski żywiołowej w szczególności powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, zapadania ziemi, lawiny, naporu śniegu bądź lodu, mrozu,
 • zdarzenia losowego takiego jak pożar, uderzenie pioruna, eksplozja,
 • zdarzenia losowego takiego jak uderzenie lub upadek statku powietrznego,
 • zalania nieruchomości wodą lub innymi cieczami,
 • zdarzenia takiego jak upadek drzew, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli,
 • katastrofy budowlanej,
 • zdarzeń takich jak rabunek, włamanie, celowe uszkodzenie mienia, akty wandalizmu,
 • kradzieży mienia o znacznej wartości,
 • urodzenia dziecka studenta.

Kiedy można złożyć wniosek o zapomogę?

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania  obowiązującym w roku akademickim 2023/2024 do 31 października 2023 r.

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania  obowiązującym w roku akademickim 2023/2024 od 1 listopada 2023 r.

Zapomoga jest świadczeniem przyznawanym nie częściej niż dwa razy w roku akademickim. Kolejna zapomoga nie może być przyznana w oparciu o ten sam stan faktyczny.

Jak złożyć wniosek o zapomogę?

Wnioski o zapomogę składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). Patrz: USOSweb.

Zapoznaj się z instrukcją wnioskowania.

W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia zapomogę (m.in. generowanie wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów