Akademia Młodego Przyrodnika

 

Wartość Projektu:

467 998,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

453 958,75 PLN

Opis Projektu:

BIOODRYWCA – cykl składa z 2 bloków tematycznych prezentujących w interesujący sposób wybrane zagadnienia z zakresu biologii. Na program bloków będą składały się zajęcia laboratoryjne, warsztatowe i terenowe prowadzone w oparciu nowoczesną bazę dydaktyczną i przez wykwalifikowanych trenerów. Udział w zajęciach umożliwi Uczestnikom rozwijanie kompetencji przyrodniczych, kreatywności, rozwiązywania problemów i pracy w grupie pozwalającej na rozbudzenie ich ciekawości poznawczej i inspirowaniu do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji przyrodniczych poprzez aktywną edukację.

GEOEKSPLORATOR – cykl składa się z 7 bloków tematycznych prezentujących w interesujący sposób wiedzę o środowisku geograficznym. Każdy z nich przystępnie przedstawia zjawiska i procesy, których rozumienie odgrywa bardzo dużą rolę w codziennym życiu człowieka oraz przygotowuje do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oferowana tematyka jest zróżnicowana i obejmuje zagadnienia dotyczące powszechnie występujących zjawisk pogodowych, geologicznych i geomorfologicznych i glebowych zachodzących w powierzchniowej warstwie Ziemi, oraz problemy badania powierzchni Ziemi a także tworzenia i użytkowania jej obrazów przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi. Zajęcia będą odbywały się przede wszystkim w terenie oraz w nowocześnie wyposażonych obiektach Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i będą miały charakter warsztatów, zajęć laboratoryjnych i wykładów problemowych.

Cel główny Projektu:

Głównym celem Projektu jest rozwój umiejętności kluczowych i uniwersalnych takich jak:

 • umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
 • kreatywność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność uczenia się,
 • umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do Uczniów w wieku 11-16 uczęszczających do klas V-VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, z których połowa zamieszkiwała na terenach wiejskich.

Główne rezultaty Projektu:

Realizacja zajęć zaproponowanych w ramach Projektu przyczyni się  do rozwoju kompetencji i umiejętności wśród Uczestników pozwalając na:

 • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
 • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
 • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowanie kultury innowacyjności;
 • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

 

Załączniki