dr hab. Anna Lenart-Boroń

Dr Anna Lenart-Boroń złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anna Lenart-Boroń wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

6.12.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

24.01.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

5.02.2018 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

Prof. dr hab. Jerzy Długoński (Uniwersytet Łódzki) - Przewodniczący Komisji

Dr hab. Marta Palusińska-Szysz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Sekretarz Komisji

Prof. dr hab. Hanna Dahm (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Recenzent

Prof. dr hab. Wiesław Deptuła (Uniwersytet Szczeciński) - Recenzent

Prof. dr hab. Wanda Małek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Recenzent

Dr hab. inż. Iwona Gołaś (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Członek Komisji

Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Członek Komisji

28.03.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

18.04.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Annie Lenart-Boroń

Załączniki