O Projekcie

Nasze działania wpisują się w realizację celu strategicznego Wydziału i mają kluczowe znaczenie nie tylko dla rozwoju Uniwersytetu, lecz także jego otoczenia, są wyrazem dbania o stan świadomości społeczeństwa, jego zasobów i zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego korzystania z nich.

Wykłady, warsztaty i szkolenia skierowane są do szerokiego grona odbiorców, m.in.: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów nauk przyrodniczych i pedagogicznych, słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku, działkowców, a także członków lokalnych samorządów odpowiedzialnych za zarządzanie krajobrazem rolniczym i zielenią miejską.

W projekcie zaplanowano:

  • Warsztat „Kwiaty a owady” skierowany do uczniów szkół podstawowych. Ma on na celu przybliżenie uczestnikom informacji o różnych grupach owadów zapylających, ich roli w środowisku, wskazanie zagrożeń na jakie narażone są zapylacze oraz sposobów ich ochrony.
  • Warsztat „Baza pożytkowa dla owadów w ogrodach i na balkonach” skierowany do uczniów szkół średnich, organizacji senioralnych oraz członków lokalnych samorządów odpowiedzialnych za zarządzanie zielenią miejską. Uczestnicy nabywają umiejętność doboru gatunków roślin naczyniowych, które zapewnią ciągłość taśmy pokarmowej dla owadów zapylających i optymalną wydajność wprowadzanych nasadzeń. W trakcie zajęć wskazywane są także najczęstsze błędy popełniane w trakcie projektowania terenów przyjaznych zapylaczom.
  • Warsztat “Co pszczoła do ula niesie?” skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich. Na zajęciach uczestnicy poznają przyczyny spadku liczebności owadów zapylających w krajobrazie rolniczym i miejskim (monokultury, pestycydy, fragmentacja siedlisk) oraz sposoby tworzenia tzw. taśmy pokarmowej dla owadów zapylających w naszych ogrodach. Przedstawione zostaną również właściwości wybranych produktów pszczelich. Udział w warsztatach ma na celu przybliżenie młodzieży znaczenia usług ekosystemowych dostarczanych przez zapylacze.

Realizowany projekt zakłada również organizację szkolenia „Inwazyjne Gatunki Obce – zagrożenia dla zapylaczy, regulacje prawne”, które skierowane jest do różnych grup wiekowych, społeczności wsi i miast, nauczycieli, pracowników urzędów miejskich i gmin. Jego celem będzie podniesienie kompetencji uczestników w zakresie identyfikowania i eliminacji inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Polski i Unii Europejskiej, a będących gatunkami entomofilnymi. Dodatkowo zaprezentowane zostaną podstawy prawne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się IGO. Działania edukacji ekologicznej w tym przypadku powinny zmierzać do zmiany postaw i zachowań obywateli (w tym pszczelarzy), a także upowszechnienia ekologicznych praktyk i procedur w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

W naszej ofercie mamy również wyjazd terenowy połączony z warsztatami w Podlaskim Ogrodzie Ziołowym w Korycinach. Adresatem tych warsztatów są studenci nauk przyrodniczych oraz samorządowcy, którzy mają wpływ na kształtowanie enklaw przyjaznych zapylaczom.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia:

  • poszerzą wiedzę Uczestników w zakresie znaczenia usług ekosystemowych dostarczanych przez zapylacze dla utrzymania ekosystemów naturalnych i produkcji żywności,
  • uświadomią Uczestnikom wagę zagrożeń wynikających ze zmniejszania się populacji owadów zapylających, niewłaściwego doboru roślin do ogrodów oraz wprowadzania gatunków inwazyjnych do taśmy pokarmowej zapylaczy
  • będą promowały i kształtowały postawę ekologiczną, zachęcały do zwracania uwagi na rodzimą bioróżnorodność oraz dbanie o własne otoczenie.

Działania prowadzone w trakcie zajęć wg opracowanych scenariuszy zarówno w trakcie projektu jak i po jego zakończeniu pobudzą odbiorców do myślenia, dociekania naukowego i realizacji strategii emocjonalnej najsilniej wpływającej na kształtowanie postaw względem środowiska przyrodniczego.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Zakres tematyczny projektu obejmuje zagadnienia odnoszące się do: ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska przyrodniczego i więzi człowieka z naturą, podejmowania decyzji konsumenckich z uwzględnieniem konieczności ochrony zasobów środowiska oraz promocji postaw prośrodowiskowych.