dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz

Dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

8.04.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne

22.05.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

2.09.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański) – przewodnicząca

dr hab. Anna Matuszewska prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

prof. dr hab. Andrzej Pacak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – recenzent

dr hab. Piotr Jamróz (Politechnika Warszawska) – recenzent

prof. dr hab. Wanda Małek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – recenzent

dr hab. Katarzyna Paraszkiewicz (Uniwersytet Lódzki) – członek

dr hab. Jerzy Wielbo prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

4.12.2019 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Małgorzacie Kus-Liśkiewicz

Załączniki