dr hab. Magdalena Kowacz

Dr Magdalena Kowacz -adiunkt w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie złożyła do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Magdalena Kowacz wskazała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

4.02.2022 r. Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie habilitacyjne.

16.03.2022 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

18.05.2022 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:
Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Mariusz Więckowski - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab. Maciej Kozak - UAM w Poznaniu
Recenzent: prof. dr hab. inż. Marek Langner - Politechnika Wrocławska
Recenzent: dr hab. Przemysław Płonka - UJ w Krakowie
Recenzent: prof. dr hab. inż. Piotr Bruździak prof. uczelni - Politechnika Gdańska
Sekretarz: dr hab. Anna Pawlik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Członek Komisji: prof. dr hab. Mariusz Gagoś – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

31.08.2022 r. odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, która wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w sprawie nadania dr Magdalenie Kowacz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

21.09.2022 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Magdalenie Kowacz.