Studenckie Koło Naukowe Biologów

Studenckie Koło Naukowe Biologów powstało wkrótce po utworzeniu Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS (obecna nazwa: Wydział Biologii i Biotechnologii). Koło zrzesza ponad 24 członków, a w jego w ramach istnieją cztery sekcje: ornitologiczna, teriologiczna, entomologiczna i botaniczna.

SKNB powstało z myślą o studentach pragnących rozwinąć i precyzować swoje zainteresowania. Dlatego w pierwszym rzędzie adresowane jest ono do młodych ludzi myślących o kontynuowaniu nauki w postaci studiów doktoranckich. SKNB jest miejscem spotkań z pracownikami Uniwersytetu, dającymi studentom możliwość zapoznania się z profilem badawczym poszczególnych jednostek i aktualnie realizowanymi projektami, a także uczestnictwa w badaniach i wspólnym publikowaniu ich wyników. Jako instytucja posiadająca autonomię i własne fundusze SKNB uczy studentów odpowiedzialności, podejmowania decyzji i współpracy w grupie. Członkowie SKNB uczestniczą w życiu Uniwersytetu poprzez udział w Festiwalach Nauki. Nabywają w ten sposób umiejętność autoprezentacji, pracy ze słuchaczami i przekazywania wiedzy w sposób interesujący. W ramach nauki i propagowania wiedzy studenci SKBN realizują wykłady i organizują spotkania z młodzieżą licealną i szkolną.

W ramach Wirtualnych Drzwi Otwartych studenci SKNB przygotowali wykłady i pokazowe lekcje skierowane do młodzieży szkolnej i licealnej. Treść i poziom poszczególnych prezentacji są dostosowane do zainteresowań i wieku słuchaczy. Nowością jest tu możliwość spotkania nie tylko w czasie organizowanych corocznie Drzwi Otwartych, lecz w każdym terminie dogodnym dla odbiorców. Istnieje także możliwość zaproszenia studentów SKNB do szkół i zapoznaniu się z przygotowanymi przez nich prezentacjami.

Siedziba Koła:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19, pok. 147 B (I piętro)
20-033 Lublin

Kontakt:
sknb_umcs@gmail.com
Facebook

Opiekun:
dr Maciej Filipiuk

Sekcje SKNB:

Sekcja Ornitologiczna (opiekun: dr hab. Marcin Polak, prof UMCS) – członkowie sekcji biorą udział w badaniach awifauny Lubelszczyzny, inwentaryzacji cennych przyrodniczo obszarów i w akcjach obrączkowania ptaków wędrujących z wykorzystaniem międzynarodowej sieci punktów badawczych SEEMN (South East Europe Migration Network). Każdego roku organizowane są obozy i warsztaty ornitologiczne. Zgromadzone dane wykorzystywane są m.in. w Kartotece Awifauny Lubelszczyzny oraz w Polskim Atlasie Ornitologicznym. Sekcja współpracuje z: Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym i Komitetem Ochrony Orłów. W 2012 roku członkowie sekcji przyłączyli się do ogólnopolskiej Akcji Karmnik, której celem jest dokarmianie ptaków oraz ich obrączkowanie.

Sekcja Teriologiczna – prowadzone badania dotyczą chiropterofauny oraz drobnych ssaków Lubelszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia, liczebności, biologii i ochrony populacji susła perełkowanego. W 2012 roku odbył się obóz w Nadleśnictwie Mircze, którego głównym celem była pierwsza historyczna inwentaryzacja chiropterologiczna tego terenu. Drugim wydarzeniem zasługującym na podkreślenie był wyjazd szkoleniowy, mający na celu naukę rozpoznawania gatunków oraz inwentaryzację hibernujących nietoperzy w grocie Izabeli Czartoryskiej w Puławach.

Sekcja Entomologiczna (opiekun: dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj, prof. UMCS) – prowadzone badania dotyczą bioróżnorodności entomofauny Lubelszczyzny i Polski oraz hodowli laboratoryjnej kusakowatych. Organizowane są także coroczne, letnie, szkoleniowe obozy naukowe (w ostatnich latach w Suwalskim Parku Krajobrazowym). Członkowie sekcji biorą też udział w obozach organizowanych przez inne koła z Polski. Wyniki badań są prezentowane na konferencjach naukowych oraz publikowane w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych.

Sekcja Botaniczna (opiekun: dr Urszula Świderska) – została reaktywowana w kwietniu 2009 roku. Głównym celem sekcji jest zapoznawanie jej członków z florą regionu oraz specyfiką wybranych grup roślin i grzybów. Zajęcia prowadzone są w postaci prelekcji, warsztatów laboratoryjnych oraz zajęć terenowych. Sekcja współpracuje z Polskim Towarzystwem Botanicznym, do współpracy zapraszani są także uczniowie liceów ogólnokształcących.

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/030/2013