dr hab. Barbara Osiadacz

Dr Barbara Osiadacz złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Barbara Osiadacz wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

26.07.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

20.09.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

2.10.2017 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. Paweł Koteja - przewodniczący komisji
dr hab. Paweł Buczyński sekretarz komisji
prof. Ryszard Szadziewski – recenzent
dr hab. Piotr Skórka – recenzent
prof. Bernard Staniec – recenzent
prof. Piotr Węgierek członek komisji
dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj - członek komisji

11.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

29.11.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Barbarze Osiadacz

Załączniki