dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas

Dr Agnieszka Zdybicka-Barabas złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Agnieszka Zdybicka-Barabas wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

14.10.2015 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

18.11.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

7.12.2015 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Jerzy Długoński - Uniwersytet Łódzki
sekretarz komisji dr hab. Małgorzata Wójcik - UMCS w Lublinie
recenzent prof. Mieczysława Boguś - Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
recenzent prof. Barbara Płytycz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
recenzent prof. Janusz Szczodrak - UMCS w Lublinie
członek komisji

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł - UMCS w Lublinie

członek komisji dr hab. Mariusz Lewandowski - SGGW w Warszawie

 

29.01.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

17.02.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Agnieszce Zdybickiej-Barabas.

 

Załączniki