Pracownia Edukacji Biologicznej i Muzeum Zoologiczne

Kierownik Pracowni

dr Anna Maria Wójcik, prof. UMCS

pokój 0117B
telefon: + 48 81 537 50 65
e-mail: anna.wojcik2@mail.umcs.pl 

 

Osoba do kontaktu w sprawach Muzeum Zoologicznego

dr Jacek Chobotow
pokój 0130, telefon: + 48 81 537 59 63
e-mail: muzeum.zoologiczne@umcs.pl

Nauczyciele akademiccy

dr Anna Maria Wójcik, prof. UMCS
dr Ewa Gajuś-Lankamer

Pracownicy wspierający badania i dydaktykę

dr Jacek Chobotow
dr Barbara Chudzik

Historia Pracowni

Pracownia Metodyki Nauczania Biologii powstała w 1973 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem była dr Julia Piasecka, pełniąca tę funkcję do przejścia na emeryturę w 1985 roku. W tym okresie zgromadzono bogatą bibliotekę dydaktyczną i metodyczną, okazy biologiczne i inne środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia oraz wyposażono salę ćwiczeń. W latach 1985 - 1995 Pracownia rozwijała się pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Sałaty jako kuratora. Z tego okresu pochodzą opracowania dydaktyczne Ogrodu Botanicznego UMCS: wytyczono w Ogrodzie ścieżki dydaktyczne, wydano poradniki metodyczne z opisami tras wycieczek oraz przewodnik dydaktyczny. W latach 1995-2013 Pracownią kierowała dr Maria Pedryc-Wrona, a działalność Pracowni koncentrowała się głównie na pracach związanych z rozwojem i potrzebami edukacji narodowej. W 2011 roku Pracownia zmieniła nazwę na Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej, a w 2018 po połączeniu z Muzeum Zoologicznym przekształciła się w jednostkę o nazwie Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej  z Muzeum Zoologicznym. Ostatnia zmiana nazwy została wprowadzona w związku z restrukturyzacją Wydziału BiB i obecnie funkcjonuje ona pod nazwą Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym. Od dnia 1 października 2013 roku funkcję kierownika Pracowni pełnił  dr Anna Maria Wójcik.

Strona Muzeum Zoologicznego

 

Aktualna tematyka badawcza

W Pracowni prowadzone są badania dotyczące uwarunkować i efektywności kształcenia przyrodniczego i prośrodowiskowego dla zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej i nieformalnej oraz systemu kształcenia nauczycieli w Polsce.

Realizowane projekty edukacyjne

 1. Projekt wdrożeniowy  NCBiR na lata 2018-2020 „Akademia Młodego Przyrodnika” realizowanyw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1., Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Konkurs  POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 w  programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji. Część Bioodkrywca realizowana jest przez WBiB i ma charakter warsztatów i zajęć laboratoryjnych oraz wyjazdowych zajęć terenowych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Cele projektu umożliwiają nabycie i doskonaleniu przez uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych takich jak: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Wartość dofinansowania projektu AMP: 450.000 PLN
 2. „Modelowa szkoła ćwiczeń”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, współfinansowany ze środków UE w ramach WFS (POWR.02.10.00-00-5012/18-00 z dnia 29.03.2019r.). Pracownia koordynuje część biologiczną projektu dotycząca przygotowania nauczycieli jako przyszłej kadry szkoły ćwiczeń.

Działania na rzecz popularyzacji nauki i promocji UMCS

 1. Koordynacja od 2017 roku autorskiego przedsięwzięcie edukacyjno-promocyjnego realizowanego na Wydziale Biologii i Biotechnologii pt. „Biologiczne Last Minute, czyli błyskawiczna powtórka przed maturą” skierowanego do uczniów województwa lubelskiego zdających egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym. Wydarzenie składa się z dwóch dni wykładów i próbnej matury. Od pierwszej edycji cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli  szkół ponadpodstawowych.
 2. Koordynacja i współorganizacja od 2010 roku finału wojewódzkiego konkursu biologicznego „Powtórka przed Maturą” skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy w przyszłości chcą kontynuować naukę na kierunkach przyrodniczych i przygotowują się do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów poprzez pogłębienie wiedzy przedmiotowej i współpracę ze środowiskiem akademickim. 
 1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wykorzystaniem zasobów Muzeum Zoologicznego.
 2. Udział w cyklicznych  akcjach popularyzujących naukę i promujących UMCS takich jak Lubelski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte Wydziału BiB, Noc Biologów, Lubelskie Dni Seniora
 3. Współpraca z w zakresie edukacji przyrodniczej z Uniwersytetem Dziecięcym oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych I Polskim Parkiem Narodowym.
 4. Działalność wystawiennicza oraz udostępnianie ekspozycji muzealnej.

Współpraca z otoczeniem gospodarczym, w tym edukacyjnym

 1. Dr Jacek Chobotow, dr Ewa Gajuś-Lankamer, dr Anna Maria Wójcik - członkowie komitetu okręgowego oraz recenzenci prac olimpijskich w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej od 2019 r.  
 2. Dr Ewa Gajuś-Lankamer, dr Anna Maria Wójcik - egzaminatorzy egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym (OKE Kraków)
 3. Współpraca z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli
 4. Współpraca ze szkołami województwa lubelskiego

Nagrody i wyróżnienia

 • Dr Ewa Gajuś-Lankamer, dr Anna Maria Wójcik - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 • Dr Ewa Gajuś-Lankamer, dr Anna Maria Wójcik - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Dr Jacek Chobotow - Nagroda Rektora UMCS indywidualna I stopnia, rok 2017
 • Dr Anna Maria Wójcik - Nagroda Rektora UMCS zespołowa III stopnia za działalność organizacyjną, rok 2014
 • Dr Ewa Gajuś-Lankamer, dr Anna Maria Wójcik - Nagroda Rektora UMCS zespołowa III stopnia za działalność organizacyjną, rok 2018 
 • Dr Anna Maria Wójcik - Listy gratulacyjne Dziekana Wydziału BIB za wyróżniająca pracę w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017

Najważniejsze publikacje

 • Wójcik A.M., Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Podręcznik akademicki do wykładów i ćwiczeń., Wydawnictwo UMCS 2019
 • Strachecka A., Grzybek M., Ptaszyńska A., Łoś A., Chobotow J., Rowiński R. 2019. Comparison of lactate dehydrogenase activities in hive and forager honeybees may indicate delayed onset muscle soreness – precursory studies. Biochemistry (Moscow). 84. 435-440. 10.1134/S0006297919040114
 • Gajuś-Lankamer E., Poglądy przyszłych nauczycieli  biologii na metodę badawczą. [w:] Edukacja przyrodnicza – klasyka czy nowoczesność. (red.) Pilichowski S., Żeber-Dzikowska I., Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018 s. 53-69
 • Wójcik A.M., Środki dydaktyczne w pracowni przyrodniczej i biologicznej- spojrzenie z perspektywy nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, w: Edukacja przyrodnicza-klasyka czy nowoczesność?, red. Pilichowski S., Żeber-Dzikowska I., Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2018, s. 91-104
 • Strachecka A., Chobotow J., Paleolog J., Łoś A., Schulz M., Teper D., Kucharczyk H., Grzybek M. 2017. Insights into the biochemical defence and methylation of the solitary bee Osmia rufa L: A foundation for examining eusociality development. PLoS ONE 12 (4): e0176539.
 • Wójcik A.M., Determinanty jakości kształcenia w ocenie studentów kierunków przyrodniczych, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa nr 4/2017, s. 377-390
 • Kamińska-Ostęp A., Wójcik A.M., Organizacja i efektywność kształcenia na studiach uniwersyteckich w ocenie i opinii studentów kierunków przyrodniczych, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa nr 1/2017, s. 373-386
 • Gajuś-Lankamer E., Wiedza uczniów z zakresu problematyki zdrowotnej na podstawie egzaminu maturalnego z biologii. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017 s. 81-92
 • Wójcik A.M., Zdrowie i zachowania zdrowotne w systemie wartości w codziennym życiu studentów biologii medycznej i pedagogiki specjalnej. [w:] Troska o zdrowie- odpowiedzią na zagrożenia cywilizacyjne, red. Chmielewski J., Florek-Łuszczki M, Szpringer M., Wydawnictwo COMPUS, Warszawa 2017, s. 135-146
 • Wójcik A.M., Refleksje nauczycieli nad własnym typem uczenia i stylem pracy. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa nr 2/2017 , s. 351-364
 • Wójcik A.M., Style pracy nauczyciela w kontekście nauczania przez doświadczenie, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa nr 1/2017, s. 417-428
 • Wójcik A.M., Potrzeby i sposoby funkcjonowania klas o różnych typach uczenia się w rzeczywistości szkolnej, [w:] Kategorie (nie) obecne w edukacji, red Domagała-Kręcioch. A., Majerek B., Kraków 2017, s. 201-215
 • Gajuś-Lankamer E., Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu problematyki zdrowotnej na podstawie egzaminu maturalnego z biologii. [w:] Od dzieciństwa po starość – wybrane zagadnienia zdrowia publicznego, red. Chmielewski J., Florek Łuszczak M., Boroń M., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017, s. 81-92
 • Wójcik A.M., Zawód edukatora ekologicznego nową perspektywą w rozwoju kariery zawodowej studentów kierunków przyrodniczych [w:] Uniwersalizm pracy ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej, red. Pikuła N., Jagielska K., Białożyt K., Wydawnictwo Śląskie 2016, s. 13-31
 • Gajuś-Lankamer E., Wójcik A. M.,Aktywność edukacyjna Ministerstwa Środowiska na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 1/ 2016 (30) s. 221-234
 • Wójcik A. M., Gajuś-Lankamer E., Współpraca szkoły i organizacji pozarządowych na rzecz podnoszenia jakości edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w Polsce. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 1/2016 (30) s. 309-324
 • Gajuś-Lankamer E., Problematyka zdrowotna w zadaniach na egzaminie maturalnym z biologii w latach 2005-2016. Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa 3/2016 (32), s. 493-511
 • Wójcik A.M., Gajuś-Lankamer E., Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkole wyższej – próba oceny jakości kształcenia na podstawie wybranych wskaźników , Problemy ekorozwoju. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Nr 1/2015, s.221-231
 • Wójcik A.M., Efekty kształcenia a oczekiwania doktorantów wobec przedmiotu „Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych” (Przegląd Naukowo-Metodyczny . Edukacja dla Bezpieczeństwa. Nr 2/2015 s.287-295