dr hab. Marcin Grąz

Dr Marcin Grąz złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Marcin Grąz wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

19.12.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

24.01.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

5.02.2018 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Ewa Łojkowska – przewodnicząca Komisji

dr hab. Małgorzata Wójcik – sekretarz Komisji

prof. dr hab. Małgorzata Robak– recenzent

prof. dr hab. Andriy Sybirnyy – recenzent

dr hab. Monika Janczarek prof. nadzw. – recenzent

prof. dr hab. Katarzyna Lisowska – członek komisji

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł– członek komisji

13.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

18.04.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Marcinowi Grązowi

Załączniki