dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska

Dr Hanna Bolibok-Brągoszewska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Hanna Bolibok-Brągoszewska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

30.11.2015 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

20.01.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

7.03.2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

przewodniczący komisji prof. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański
sekretarz komisji dr hab. Anna Turska-Szewczuk - UMCS w Lublinie
recenzent prof. Wojciech Karłowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
recenzent prof. Iwona Szarejko - Uniwersytet Śląski w Katowicach
recenzent prof. Barbara Naganowska - Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
członek komisji

prof. Marian Wiwart - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

członek komisji dr hab. Andrzej Mazur - UMCS w Lublinie

 9.06.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

24.06.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biotechnologia dr Hannie Bolibok-Brągoszewskiej.

 

Załączniki