dr hab. Aneta Ptaszyńska

Dr Aneta Ptaszyńska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Aneta Ptaszyńska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

10.04.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

24.05.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

4.09.2017 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Jerzy Długoński - przewodniczący Komisji
dr hab. Mariola Andrejko – sekretarz
dr hab. Małgorzata Bieńkowska – recenzent
prof. dr hab. Mieczysława Boguś – recenzent
prof. dr hab. Teresa Jakubowicz - recenzent
dr hab. Cezary Tkaczuk – członek Komisji
dr hab. Joanna Czarnecka - członek Komisji

9.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

29.11.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Anecie Ptaszyńskiej

Załączniki