dr hab. Monika Janczarek

Dr Monika Janczarek złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr M. Janczarek wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

29.12.2011 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

18.01.2012 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

27.02.2012 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Grzegorz Węgrzyn – Uniwersytet Gdański
sekretarz komisji dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdańskio
recenzent dr hab. Marek Tchórzewski – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Wiesława Rudnicka – Uniwersytet Łódzki
członek komisji dr hab. Dariusz Bartosik – Uniwersytet Warszawski
członek komisji prof. Teresa Jakubowicz – UMCS w Lublinie


21.05.2012 r.
o godz. 12.00 na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS odbyło się się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

30.05.2012 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Monice Janczarek.