dr hab. Anna Charuta

Dr Anna Charuta złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Anna Charuta wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

25.09.2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

16.10.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

04.11.2013 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Tomasz Janowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
sekretarz komisji dr hab. Janusz Kloskowski – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Tadeusz Kuder – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
recenzent prof. Jerzy Kaleczyc – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
recenzent prof. Antoni Gawron – UMCS w Lublinie
członek komisji prof. Aleksander Winiecki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
członek komisji prof. Piotr Wlaź – UMCS w Lublinie

 

29.01.2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

19.02.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Annie Charucie.