Nagroda im. Dr Anny Siedleckiej

Nagroda im. Dr Anny Siedleckiej

Nagroda im. Dr Anny Siedleckiej przyznawana jest corocznie najlepszym absolwentom (studiów I lub II stopnia) za wybitne wyniki w nauce oraz działalność naukową i organizacyjną. Została ustanowiona w 2005 roku uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS dla absolwentów wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale. Od 2012 roku, po podziale Wydziału BiNoZ na Wydział Biologii i Biotechnologii oraz  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, jest wręczana absolwentom kierunków studiów realizowanych na tych dwóch wydziałach. Nagroda została ustanowiona, aby uhonorować i upamiętnić wybitnego młodego naukowca i wspaniałego dydaktyka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, dr Annę Siedlecką.

Sylwetka dr Anny Siedleckiej

26 maja 2004 r. zmarła w tragicznych okolicznościach dr Anna Siedlecka, adiunkt w Zakładzie Fizjologii Roślin Instytutu Biologii UMCS. Dr Siedlecka była najlepszą absolwentką na Wydziale BiNoZ w roku 1988. Pracę magisterską przygotowała w Zakładzie Gleboznawstwa Instytutu Nauk o Ziemi. W 1989 otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla wyróżniających się, szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół wyższych. W tym samym roku dostała roczne stypendium Państwowego Funduszu Młodzieży w kategorii „Promocja” przyznane przez Radę Ministrów. Jej praca doktorska złożona z kilku artykułów opublikowanych w bardzo dobrych zagranicznych czasopismach naukowych została wyróżniona nagrodą indywidualną J.M. Rektora UMCS. W 2000 roku uzyskała prestiżowe stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W ramach tego stypendium odbyła roczny staż naukowy w Umeå, Szwecja. Była cenioną na świecie specjalistką w dziedzinie odpowiedzi roślin na czynniki stresowe. Zapraszano Ją na międzynarodowe konferencje, zabiegano o napisanie przez Nią prac przeglądowych i rozdziałów w monografiach. Znakomite osiągnięcia naukowe i trud, jaki poświęcała ich zdobyciu nie przeszkodziły Jej być osobą powszechnie lubianą za gotowość do pomocy, energię i pogodne usposobienie.

Regulamin przyznawania Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej dla najlepszych absolwentów

1. Nagrodę przyznaje się corocznie, najlepszym absolwentom Wydziału Biologii
i Biotechnologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej za wybitne wyniki w nauce oraz działalność naukową i organizacyjną na studiach.

2. Nagrodą mogą być uhonorowani absolwenci studiów stacjonarnych (pierwszego
lub drugiego stopnia) na kierunkach:

- Biologia i Biotechnologia – na Wydziale Biologii i Biotechnologii,
- Geografia, Geoinformatyka, Gospodarka przestrzenna, Turystyka i rekreacja – na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
jeżeli spełniają kryteria określone w p. 3.

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest:

a) średnia ocen co najmniej 4,5 – wykazana w suplemencie do dyplomu;
b) otrzymanie ocen 5,0 z pracy dyplomowej oraz 5,0 z egzaminu dyplomowego;
c) ukończenie studiów, łącznie z obroną pracy, w terminie do 15 września każdego roku;
d) udokumentowana aktywność naukowo-społeczna;
e) przestrzeganie zasad zawartych w ślubowaniu.

4. Kandydatów do Nagrody zgłaszają promotorzy prac dyplomowych licencjackich lub magisterskich) lub prodziekani ds. studenckich.

5. Wymagane dokumenty:

- Wniosek promotora pracy dyplomowej (lub prodziekana ds. studenckich)
o wyróżnienie absolwenta wraz z uzasadnieniem (opinia o kandydacie, maksymalnie dwie strony A4);

- Załączniki (np. Curriculum Vitae, opinie opiekunów Kół Naukowych, kopie publikacji lub doniesień zjazdowych, kopie zaświadczeń i certyfikatów uczestnictwa
w szkoleniach lub ukończonych kursach, itp.).

6. Termin składania dokumentów w dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii
lub w dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej upływa w dniu
20 września każdego roku.

7. Kapituła zbiera się w terminie do 25 września każdego roku. Prodziekani
ds. studenckich przedstawiają Kapitule kandydatów do Nagrody (dowolną liczbę osób).

8. Kapituła Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej, w głosowaniu tajnym, może wybrać po jednej osobie z każdego kierunku studiów:

- Biologia i Biotechnologia (I i II stopnia) – łącznie mogą być nagrodzone cztery osoby z Wydziału Biologii i Biotechnologii,

- Geografia, Geoinformatyka, Gospodarka przestrzenna oraz Turystyka i rekreacja
(I lub II stopnia)– łącznie mogą być nagrodzone cztery osoby z Wydziału Nauk
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

9. Wręczenie nagrody odbywa się podczas uroczystej immatrykulacji studentów rozpoczynających nowy rok akademicki.

10. Nagroda im. Dr. Anny Siedleckiej dla najlepszego absolwenta za wybitne wyniki
w nauce oraz działalność naukową i organizacyjną podczas studiów jest przyznawana
w formie odpowiedniego dyplomu (podpisanego przez Przewodniczącego Kapituły
i Dziekana Wydziału) oraz nagrody rzeczowej.