dr hab. Jolanta Kutkowska

Dr Jolanta Kutkowska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Jolanta Kutkowska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

5.02.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

28.02.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

9.04.2018 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański) – przewodniczący komisji

dr hab. Jolanta Łukaszewicz (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu) – recenzent

dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska (Uniwersytet Wrocławski) – recenzent

prof. dr hab. Antoni Różalski (Uniwersytet Łódzki) - recenzent

dr hab. Anna Olejnik (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), członek komisji

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł (Uniwersytet Warszawski) - członek komisji

dr hab. Mariola Andrejko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz komisji

11.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

27.06.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Jolancie Kutkowskiej

Załączniki