Stypendium dla osób niepełnosprawnych

UWAGA! W roku akademickim 2023/2024 wnioski o stypendia składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). 

Instrukcja wypełniania

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania obowiązującym w roku akademickim 2023/2024 do 31 października 2023 r.

UWAGA! Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 student ubiegający się o przyznanie stypendium jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego liczby semestrów, w których dotychczas posiadał status studenta*. Oświadczenie widoczne jest na ostatnim ekranie wniosku w systemie USOSweb, zapoznaj się z jego treścią i wpisz liczbę semestrów we wskazanym miejscu.

Zgodnie z art. 93 ust. 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UMCS W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Kto może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (m.in. zespołu orzekającego lub lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Jaka jest wysokość stypendium specjalnego?

Wysokość przyznawanego stypendium (stawki zostaną podane w drygiej połowie października) zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności:

 1. Lekki stopień niepełnosprawności - oznacza:

  •  orzeczoną częściową niezdolność do pracy,

  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

 2. Umiarkowany stopnień niepełnosprawności - oznacza:
 3. Znaczny stopnień niepełnosprawności - oznacza:
  • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

 • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia dla osób niepełnosprawnych (m.in. generowanie wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami.