dr hab. Agata Wołczańska

Dr Agata Wołczańska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Agata Wołczańska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

14.02.2014 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

26.03.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

07.04.2014 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański
sekretarz komisji dr hab. Krystyna Winiarczyk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
recenzent prof. Małgorzata Mańka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
recenzent dr hab. Janusz Łuszczyński - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
recenzent prof. Bożenna Czarnecka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
członek komisji dr hab. Małgorzata Schollenberger - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
członek komisji

prof. Bernard Staniec - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

03.06.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej (wideokonferencja).

23.06.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Agacie Wołczańskiej.