dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel

Dr Sylwia Wdowiak-Wróbel złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Sywlwia Wdowiak-Wróbel wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

2.09.2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

27.09.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

17.10.2016 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji - prof. Małgorzata Korbin (Instytut Ogrodnictwa
                                          w Skierniewicach)

sekretarz komisji - dr hab. Iwona Komaniecka (UMCS w Lublinie)

recenzent - prof. Andrzej Kononowicz (Uniwersytet Łódzki)

recenzent - prof. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański)

recenzent - prof. Cezary Mądrzak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

członek komisji - dr hab. Michał Sikorski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
                                  w Poznaniu)

członek komisji - dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł (UMCS w Lublinie)

9.12.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

9.12.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

21.12.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu dr Sylwii Wdowiak-Wróbel stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia.

Załączniki