dr hab. Mariola Andrejko

Dr Mariola Andrejko złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Mariola Andrejko wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

14.11.2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

27.11.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

13.01.2014 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański
sekretarz komisji dr hab. Barbara Zdzisińska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
recenzent prof. Mieczysława Boguś - Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie
recenzent prof. Henryka Długońska - Uniwersytet Łódzki
recenzent prof. Janusz Szczodrak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
członek komisji dr hab. Cezary Tkaczuk - Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
członek komisji

dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

13.03.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

26.03.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Marioli Andrejko