Nauczanie biologii

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3) dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
4) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
5) zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym;
6) pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr: I 1550 zł, II 1350 zł , III 1350 zł.

Numer konta bankowego: 36 1030 1999 2411 6270 0014 4301

Numer konta bankowego dla osób rozpoczynajacych studia od 1 marca 2017 r.:

02 1030 1999 2411 6270 0014 5301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: do 20 lutego 2017 r.
Dziekanatu Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Kierownik Studiów: dr Anna Maria Wójcik

Czas trwania: trzy semestry

Opis Studiów:
studia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu (biologia). Warunkiem ukończenia Studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem Studiów przedmiotów i obecność na zajęciach.

Program Studiów obejmuje 441 godzin.
W programie studiów występują przedmioty:
- Biologia komórki
- Mikrobiologia z genetyką
- Biochemia z biotechnologią
- Botanika z anatomią roślin
- Zoologia z hydrobiologią
- Fizjologia roślin
- Fizjologia zwierząt
- Elementy anatomii i fizjologii człowieka
- Ekologia
- Ochrona środowiska
- Ewolucja świata organicznego
- Dydaktyka biologii
- Międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne
- Multimedia w edukacji szkolnej
- Zajęcia terenowe
- Praktyki pedagogiczne

Data rozpoczęcia zajęć: marzec 2017 r.

Informacji udziela:
mgr Konrad Koperwas – Kierownik Dziekanatu Wydziału
Biologii i Biotechnologii
Akademicka 19, 20-033 Lublin
Telefon: 81/ 537 52 16
E-mail: biolbiot@umcs.lublin.pl
oraz
dr Anna Maria Wójcik
Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej, Instytut Biologii i Biochemii UMCS,
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
Telefon: 81/ 537 50 65