dr hab. inż. Anna Sławińska

Dr inż. Anna Sławińska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anna Sławińska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

16.12.2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

15.02.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

5.06.2017 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji - prof. Barbara Bilińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

sekretarz komisji - dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil (UMCS w Lublinie)

recenzent - dr hab. Izabela Szczerbal (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

recenzent - prof. Andrzej Sechman (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

recenzent - dr hab. Magdalena Gryzińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

członek komisji - dr hab. Elżbieta Klewicka (Politechnika Łódzka)

członek komisji - dr hab. Roman Paduch prof. nadzw. (UMCS w Lublinie)

18.07.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

20.09.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biotechnologia dr Annie Sławińskiej

Załączniki