dr hab. Agnieszka Hanaka

Dr Agnieszka Hanaka złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszka Hanaka wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

30.04.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne

26.06.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

2.09.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – przewodniczący

dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

dr hab. Magdalena Krzymowska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie) – recenzent

prof. dr hab. Grażyna Klobus (Uniwersytet Wrocławski) – recenzent

prof. dr hab. Elżbieta Romanowska (Uniwersytet Warszawski) – recenzent

dr hab. Iwona Ciereszko (Uniwersytet w Białymstoku) – członek

dr hab. Maria Stolarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

28.10.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

6.11.2019 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Agnieszce Hanace.

 

Załączniki