Biotechnologia - studia I stopnia

Efekty kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku biotechnologia
określone uchwałą Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 roku

 

Profil ogólnoakademicki

W zakresie wiedzy absolwent biotechnologicznych studiów I stopnia:

K_W01: Definiuje podstawowe procesy i zjawiska przyrodnicze oraz biotechnologiczne.
K_W02: Wskazuje związki między środowiskiem życia organizmów a wytwarzanymi przez nie produktami.
K_W03: Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik badawczych, stosowanych w biotechnologii do analizy procesów życiowych różnych organizmów i ich produktów metabolicznych.
K_W04: Zna język oraz terminologię nauk ścisłych i przyrodniczych stosowaną do opisu procesów biotechnologicznych.
K_W05: Zna metody statystyczne stosowane jako narzędzia analizy wyników obserwacji i eksperymentów biotechnologicznych.
K_W06: Wymienia i opisuje organizmy mogące znaleźć zastosowanie w produkcji związków metodami biotechnologicznymi.
K_W07: Definiuje procesy przyrodnicze oraz zna ich związki z naukami pokrewnymi.
K_W08: Zna mechanizmy życiowe organizmów przydatnych w produkcji związków biologicznie aktywnych na dużą skalę.
K_W09: Ma wiedzę na temat problemów związanych z otrzymywaniem produktów metodami biotechnologicznymi.
K_W10: Opisuje potencjalne produkty, które można uzyskać wykorzystując określone grupy organizmów.
K_W11: Opisuje, używając podstawowej terminologii, wybrane procesy biotechnologiczne.
K_W12: Ma wiedzę na temat technologii procesów biotechnologicznych.
K_W13: Wykazuje znajomość podstaw matematyki, fizyki i chemii na poziomie pozwalającym opisywać i interpretować zjawiska przyrodnicze.
K_W14: Zna związki między osiągnięciami biotechnologii i dziedzin pokrewnych, a możliwością ich wykorzystania w gospodarce człowieka.
K_W15: Ma wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium oraz zna zasady ergonomii.
K_W16: Zna ogólne zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej.
K_W17: Zna podstawy formalne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej opartej na wiedzy biotechnologicznej.

W zakresie umiejętności absolwent biotechnologicznych studiów I stopnia:

K_U01: Posługuje się podstawową terminologią i wiedzą właściwą dla biotechnologii.
K_U02: Samodzielnie wyszukuje i wykorzystuje źródła informacji w języku polskim i angielskim na określony temat.
K_U03: Stosuje technologie informatyczne w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji.
K_U04: Posługuje się podstawowymi metodami oraz specjalistycznym sprzętem naukowym, prowadząc obserwacje i doświadczenia z zakresu podstawowych procesów biotechnologicznych.
K_U05: Interpretuje wyniki prowadzonych doświadczeń oraz wyciąga wnioski na podstawie przeprowadzonych obserwacji.
K_U06: Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku polskim i angielskim oraz wykorzystuje te umiejętności w dyskusji.
K_U07: Wykorzystuje wiedzę z zakresu biotechnologii niezbędną do zrozumienia i poznania funkcjonowania procesów, które można zastosować do otrzymywania założonych produktów.
K_U08: Dostrzega związki między funkcjonowaniem organizmów oraz wytwarzanymi przez nie produktami a ich wykorzystaniem na dużą skalę.
K_U09: Wykonuje obliczenia (np. statystyczne) z zakresu nauk wchodzących w skład szeroko pojętej biotechnologii.
K_U10: Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu biotechnologii w celu rozwiązywania i dyskusji problemów ukierunkowanych na udoskonalanie prowadzonych procesów biotechnologicznych.
K_U11: Analizuje, prezentuje i uzasadnia znaczenie osiągnięć nauk biotechnologicznych w gospodarce.
K_U12: Wykazuje umiejętność krytycznego opracowania i przedstawienia wybranego problemu naukowego z dziedziny biotechnologii.
K_U13: Wykorzystuje w praktyce oraz przekazuje współpracownikom wiedzę z zakresu nauk biotechnologicznych.
K_U14: Dokumentuje i prezentuje efekty własnej pracy.
K_U15: Współpracuje w zespole wykazując umiejętność prowadzenia dyskusji.
K_U16: Umiejętnie wykonuje, zlecone przez opiekuna naukowego, obserwacje i badania zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i terenowych.
K_U17: Potrafi poprawnie komunikować się w języku polskim i obcym nowożytnym w zakresie problemów biotechnologii i nauk pokrewnych.
K_U18: Wykazuje umiejętność opracowania i prezentacji danych literaturowych w języku polskim i obcym nowożytnym z zakresu podstaw biotechnologii i nauk pokrewnych.
K_U19: Stosuje podstawowe pomiary i techniki obliczeniowe i analityczne (np. matematyka, fizyka, chemia).
K_U20: Potrafi wyizolować i zidentyfikować mikroorganizmy o cechach istotnych w procesach biotechnologicznych.
K_U21: Potrafi wykonać podstawowe eksperymenty i obserwacje oraz przeprowadzić analizę uzyskanych danych.
K_U22: Umie samodzielnie zweryfikować uzyskane wyniki z danymi literaturowymi.
K_U23: Analizuje i weryfikuje korzyści oraz zagrożenia dla naturalnego środowiska człowieka wynikające z praktycznego zastosowania biotechnologii.
K_U24: Posiada umiejętność logicznego i jasnego formułowania myśli zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.
K_U25: Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W zakresie kompetencj społecznych absolwent biotechnologicznych studiów I stopnia:

K_K01: Jest świadomy konieczności rozwijania przemysłu biotechnologicznego.
K_K02: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne oraz współpracowników.
K_K03: Postępuje z zasadami etyki.
K_K04: Jest świadomy rozwoju kompetencji warunkujących profesjonalne podejście do pracy biotechnologa.
K_K05: Jest przekonany o konieczności przestrzegania przepisów BHP w trakcie czynności związanych z obserwacją i prowadzonymi badaniami biotechnologicznymi.
K_K06: Jest otwarty na nowe koncepcje związane z powiększaniem skali w trakcie prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz ocenę ich opłacalności.
K_K07: Jest świadomy praktycznego zastosowania osiągnięć biotechnologii i ich opłacalności.
K_K08: Jest przekonany o potrzebie racjonalnego wykorzystania możliwości technologicznych związanych z żywymi organizmami.
K_K09: Jest otwarty na podejmowanie działań mających na celu ograniczanie niekorzystnych zmian w organizmach w trakcie prowadzenia procesów biotechnologicznych.
K_K10: Jest świadomy własnej odpowiedzialności za modyfikacje organizmów podczas przygotowywania ich do wykorzystania w procesach biotechnologicznych.
K_K11: Postępuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
K_K12: Jest krytyczny w przyjmowaniu nowych informacji oraz przy stawianiu własnych tez lub propozycji