dr hab. Karol Fijałkowski

Dr Karol Fijałkowski złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Karol Fijałkowski wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

13.07.2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

27.09.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

17.10.2016 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji - prof. Jerzy Korobin (Uniwersytet Łódzki)

sekretarz komisji - dr hab. Monika Janczarek prof. nadzw. (UMCS w Lublinie)

recenzent - prof. Maria Łebkowska (Politechnika Warszawska)

recenzent - dr hab. Izabela Święcicka (Uniwersytet w Białymstoku)

recenzent - prof. Mariusz Gagoś (UMCS w Lublinie)

członek komisji - dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska (Politechnika Śląska w Gliwicach)

członek komisji - dr hab. Adrian Wiater (UMCS w Lublinie)

19.12.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

21.12.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Karolowi Fijałkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biotechnologia.

Załączniki