dr hab. Maria Stolarz

Dr Maria Stolarz złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Maria Stolarz wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

17.07.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

26.09.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

5.11.2018 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz (Uniwersytet Łódzki) – przewodniczący

dr hab. Sławomir Dresler prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – sekretarz

prof. dr hab. Waldemar Karcz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – recenzent

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – recenzent

dr hab. Małgorzata Wójcik prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – recenzent

prof. dr Stanisław Karpiński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – członek

dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – członek

21.01.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

23.01.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Marii Stolarz

 

 

 

Załączniki