HR Excellence in Research

Minęło już 5 lat od przyznania UMCS prestiżowego wyróżnienia HR Excellence in Research.

W tym czasie władze Uczelni podjęły wiele działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności warunków zatrudniania oraz stworzenia środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi naukowców. 

Działania te wynikają z zaleceń Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Zrealizowane działania można pogrupować w 4 kluczowe obszary:

 • etyka i profesjonalne podejście;
 • rekrutacja pracowników;
 • warunki pracy;
 • szkolenia i rozwój kariery zawodowej.

Wśród najważniejszych wymienić należy:

 • powołanie Rzecznika Praw Akademickich UMCS;
 • przyjęcie Strategii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 2019-2025;
 • wprowadzenie cyklicznych szkoleń z tematyki równości, przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji;
 • opracowanie Poradnika antydyskryminacyjnego;
 • opracowanie i przyjęcie Planu Równości Płci;
 • przyjęcie Regulaminu antymobbingowego;
 • opracowanie Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UMCS oraz analogicznego Kodeksu Etyki Doktoranta UMCS;
 • otwarcie Welcome Center for Foreign Students and Academics;
 • opracowanie Guide for Foreign Academics;
 • organizację wykładów poświęconych planowaniu kariery zawodowej naukowców;
 • organizację cyklicznych spotkań z serii Business Mentoring Sessions
 • uruchomienie strony internetowej dedykowanej naukowcom: https://projektybadawcze.umcs.pl/.

Wszystkie te przedsięwzięcia są odpowiedzią na potrzeby naukowców należących do społeczności akademickiej UMCS. Władze Uniwersytetu dążą do tego aby UMCS stał się jak najbardziej sprzyjającym naukowcom miejscem pracy, spełniał wysokie standardy związanie z prowadzeniem otwartych, transparentnych i opartych na merytorycznych przesłankach procesów rekrutacji oraz przeciwdziałaniem wszelkim formom dyskryminacji. UMCS ubiega się o odnowienie wyróżnienia HR Excellence in Research. We wrześniu br. został złożony raport okresowy z wdrażania przyjętej Strategii.

17 marca 2023 r. odbyła się wizyta ekspertów Komisji Europejskiej,  którzy przeprowadzili ewaluację zrealizowanych działań, ich efektów dla społeczności akademickiej oraz spójności działań z najważniejszymi dokumentami wewnętrznymi UMCS. 

27 marca 2023 r. odnowione zostało wyróżnienie HR Excellence in Research dla naszej Uczelni!