Europejska Karta Naukowca

 

Kontakt

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Anita Sobczyk-Adamska

Sekretarz Zespołu monitorującego ds. Wdrażania Strategii HR Excellence in Research na UMCS

tel.: +48 81 537-53-86, 54-98
e-mail: cwm@umcs.pl

Informacje ogólne

Stworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji, a także zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy i rozwoju zawodowego to główne czynniki gwarantujące zwiększenie atrakcyjności kariery naukowej, jakości badań i kształcenia oraz konkurencyjności uczelni. W osiągnięciu powyższych kryteriów pomaga Komisja Europejska, która – w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) – nadaje im logo "HR Excellence in Research". Logo HR jest wyróżnieniem dla instytucji działających w sferze B+R (np. instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa) oraz organizacji finansujących badania, które wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji prawnych. Karta i Kodeks, przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 r., opisują prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające. Oba dokumenty nakreślają potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy dla naukowców na każdym etapie ich ścieżki zawodowej.

Przyznanie loga HR ma na celu zwiększenie liczby pracowników naukowych w UE oraz ulepszenie atrakcyjności warunków ich pracy. KE wspiera instytucje wdrażające zasady Europejskiej Karty i Kodeksu organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. Ponadto, promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Posiadanie loga HR jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych KE (takich jak Horyzont 2020), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW. Logo to dla uczelni także prestiż i wyróżnienie jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy i zapewniającej odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki, zgodnie z europejskimi standardami.

Definicje

 • Europejska Karta Naukowca - opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.
 • Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych - opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.

Podstawa prawna

Uzasadnieniem implementacji postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest Artykuł 32 Umowy Grantowej (Grant Agreement) zatytułowany "Recruitment and working conditions for researchers", który zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia wszelkich starań, aby wdrożyć zasady zawarte Karcie i Kodeksie.

ARTICLE 32 — RECRUITMENT AND WORKING CONDITIONS FOR RESEARCHERS.

32.1 Obligation to take measures to implement the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. The beneficiary must take all measures to implement the principles set out in the Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 41, in particular regarding:

 • working conditions;
 • transparent recruitment processes based on merit, and
 • career development.

The beneficiary must ensure that researchers and third parties involved in the action are aware of them. 32.2 Consequences of non-compliance.

If the beneficiary breaches its obligations under this Article, the [Commission][Agency] may apply any of the measures described in Chapter 6. 41 Commission Recommendation (EC) No 251/2005 of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJ L 75, 22.03.2005, p. 67).

Mocne strony (korzyści) dla Uczelni z posiadania logo HR Excellence in Research – m.in:

 • Premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji;
 • Premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Premiowanie jednostki naukowej w konkursach i programach finansowania nauki MNiSW;
 • Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r. będzie przyznawał odpowiednią liczbę punktów (punkt 16 ankiety – Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie, którego dotyczy ankieta w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej lub działalności w zakresie sztuki);
 • Prestiż i wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne z europejskimi standardami;
 • Znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
 • Prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS.

Prace wdrożeniowe

6 września 2016 r.
JM Rektor, prof. dr hab. Stanisław Michałowski podpisuje deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

6 września 2016 r.
Deklaracja poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostaje wysłana do Komisji Europejskiej.

9 września 2016 r.
Przedstawienie przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej idei wdrożenia zasad Karty i Kodeksu w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

19 września 2016 r.
JM Rektor, prof. dr hab. Stanisław Michałowski podpisuje Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zarządzenie nr 53/2016), do którego zadań należy przygotowanie wdrożenia w UMCS zasad i wymagań określonych w Karcie i Kodeksie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. W skład Zespołu ds. wdrożenia wchodzą:

Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. Marek Pietraś
Wiceprzewodniczący Zespołu: dr hab. Anna Rakowska, prof. nadzw.
Koordynator Zespołu: Grzegorz Narolski
Sekretarz Zespołu: Paweł Kucharski

Członkowie Zespołu:

 • Agnieszka Krukowska - Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego,
 • Hanna Jaworska - Biuro Kadr,
 • Ewa Kwiatkowska - Biuro Płac,
 • Karina Kasperek - Dyrektor Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej,
 • Anna Polaczek-Skiba - Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej,
 • Anna Grzegorczyk - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii,
 • Maria Brodzicka - Rzecznik Patentowy,
 • Grzegorz Kseniak - Audytor Wewnętrzny,
 • Marcin Gołębiowski - Dyrektor Centrum Promocji,
 • Katarzyna Kołbut - Biuro Promocji
 • Aneta Adamska - Rzecznik Prasowy,
 • Wojciech Widelski - Dyrektor LubMAN UMCS,
 • Sylwia Pawłowska-Jachura - Zespół Legislacji Wewnętrznej,

oraz Przedstawiciele pracowników naukowych:

 • prof. dr hab. Zbigniew Hubicki,
 • dr hab. Anna Żukowska, prof. nadzw.
 • dr hab. Wojciech Janicki,
 • dr hab. Andrzej Kapusta,
 • dr hab. Piotr Łuczkiewicz,
 • dr Karol Dąbrowski,
 • dr Agata Kusto,
 • dr Joanna Reszko-Zygmunt,
 • dr Robert Zubel,
 • mgr Anna Tudruj.

Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji organizacyjnej, prawnej i informacyjnej, w tym opracowanie Strategii HR i Planu działań:

 • Agnieszka Krukowska,
 • Karina Kasperek,
 • Grzegorz Narolski. 

Pierwsze spotkanie grupy roboczej, podczas którego zostaje opracowany harmonogram prac. Grupa opracowuje wstępną procedurę przygotowania wdrożenia zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

20 września 2016 r.
Dokładne omówienie zasad i formy sporządzenia wewnętrznej analizy dokumentacji (spotkanie Zespołu roboczego ds. analizy wewnętrznej).

22-23 września 2016 r.
Podczas spotkań dokonano dokładnej weryfikacji obowiązujących aktów prawnych i regulacji wewnętrznych Uczelni (spotkania Zespołu roboczego ds. analizy wewnętrznej).

26 września 2016 r.
Przedstawienie i omówienie szczegółowo uzupełnionej standardowej tabeli wewnętrznej analizy dokumentacji (spotkanie Zespołu ds. wdrożenia).

27 września 2016 r.
Zatwierdzenie ostatecznej treści pytań ankietowych dot. Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie skierowanych do pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych, inżynieryjno-technicznych, inżynieryjno-badawczych oraz doktorantów (spotkanie Zespołu ds. wdrożenia).

27 września-15 października 2016 r.
Kampania informacyjna dotycząca badania ankietowego.

Podjęte zostały następujące działania:

 • e-mailing do uczestników badania (maile powtarzane wielokrotnie),
 • pismo od Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego skierowane do kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych UMCS zawierające prośbę o zmobilizowanie pracowników/doktorantów do udziału w badaniu ankietowym
 • powiadomienia w uczelnianym systemie ankietyzacji,
 • ulotka informacyjna zamieszczona w październikowym wydaniu „Wiadomości Uniwersyteckich”, posty zamieszczane na uczelnianych profilach UMCS na portalach społecznościowych: Twitter, Facebook,
 • marketing szeptany:
  - wydziałowi przedstawiciele w Zespole ds. Wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w UMCS zachęcali swoich współpracowników do udziału w ankiecie;
  - pracownicy administracji - członkowie Zespołu, odwiedzali/rozmawiali telefonicznie z władzami poszczególnych Wydziałów UMCS, celem zachęcenia nauczycieli akademickich i doktorantów do udziału w badaniu ankietowym;
  - przedstawiciele Samorządu Doktorantów UMCS mobilizowali młodych naukowców do udziału w badaniu.

28 września – 16 października 2016 r.
Integralną częścią naszej aplikacji jest anonimowa ankieta, przeprowadzana wśród pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych w dniach 28 września – 16 października 2016 r. W przypadku ostatnich dwóch grup pracowników (naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych) badanie obejmuje wyłącznie tych z Państwa, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do grupy pracowników badawczo-rozwojowych (tzw. oświadczenie o liczbie „N”).

Wyżej wymieniona ankieta jest dostępna pod adresem: https://ankiety.umcs.pl/surveys/9/

Wypełnienie ankiety wymaga zalogowania się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła używanych w systemie USOS. Instrukcja logowania została przedstawiona na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/dostep-do-systemu-usos-dla-nauczycieli-akademickich,4222.htm

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

Od końcowych wyników ankiety (uzyskania odpowiedniego odsetka zwrotności) zależy sukces naszej Alma Mater w ubieganiu się o logo HR Excellence in Research.

1 października 2016 r.
Omówienie procedury analizy wyników badania ankietowego oraz powołanie Zespołu roboczego ds. ankiety.

17 października 2016 r.
Dokonano wstępnej analizy wyników ankiety oraz ustalono podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami Zespołu roboczego ds. ankiety (spotkanie Zespołu ds. wdrożenia z członkami Zespołu roboczego ds. ankiety).

18 października 2016 r.
Komisja Europejska potwierdza otrzymanie deklaracji i informuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej o wszczęciu procedury, mającej na celu włączenie UMCS do grona jednostek naukowych popierających zapisy Karty i Kodeksu.

15 listopada 2016 r.
Przesłanie do Komisji Europejskiej Strategii dla pracowników naukowych (HRS4R).

21 listopada 2016 r.
Spotkanie Zespołu wdrożeniowego – podsumowanie przygotowanej Strategii HR oraz Planu działań.

10 lutego 2017 r.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał z Komisji Europejskiej Raport uzgodnień do przesłanej w dniu 15 listopada 2016 r. Strategii.

14 lutego 2017 r.
Zespół wdrożeniowy przeanalizował uwagi zawarte w Raporcie uzgodnień do Aplikacji UMCS w ubieganiu się o logo „HR Excellence in Research”, otrzymanym dnia 10 lutego 2017 r.

23 lutego 2017 r.
Spotkanie Zespołu monitorującego wdrożenie zasad dot. Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeku Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

12 kwietnia 2017 r.
Przesłanie do Komisji Europejskiej skorygowanej Strategii wraz z wyjaśnieniami.

6 czerwca 2017 r.
Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej logo „HR Excellence in Research”.

Przydatne linki

OTM-R

Istotnym elementem wdrożenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest monitoring efektów oraz postępów we wprowadzaniu działań naprawczych i samodoskonalących określonych w Strategii HRS4R złożonej do komisji Europejskiej przez UMCS. W tym celu powołano Zespół, którego spotkania zaplanowano w kwartalnych odstępach czasu.

Członkowie Zespołu monitorującego:

 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski - Przewodniczący Zespołu monitorującego Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
 • prof. dr hab. Marek Pietraś - Z-ca Przewodniczącego Zespołu monitorującego Wydział Politologii
 • prof. dr hab. Zbigniew Hubicki - Wydział Zamiejscowy w Puławach
 • dr hab. Wojciech Janicki - Wydział Nauko o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • dr hab. Piotr Łuczkiewicz - Wydział Humanistyczny
 • dr Karol Dąbrowski - Wydział Prawa i Administracji
 • dr Robert Zubel - Wydział Biologii i Biotechnologii
 • mgr Grzegorz Narolski - koordynator Zespołu ds. wdrożenia Dział Organizacyjno-Prawny
 • mgr Karina Kasperek - Centrum Badań Naukowych
 • mgr Agnieszka Krukowska - Centrum Kadrowo-Płacowe

Terminy posiedzeń Zespołu monitorującego:

 • 23 lutego 2017 r.
 • 25 maja 2017 r.

Przerwa wakacyjna

 • 7 września 2017r.
 • 14 grudnia 2017r.
 • 22 marca 2018 r.
 • 21 czerwca 2018 r.
 • 20 września 2018 r.
 • 13 grudnia 2018 r.
 • 21 marca 2019 r.
 • 25 kwietnia 2019 r. - specjalne posiedzenie

Postęp realizacji działań przewidzianych w planie działania i harmonogramie wdrażania był regularnie monitorowany przez powyższy Komitet. Koordynator Zespołu ds. wdrożenia oraz Przewodniczący, po każdorazowym posiedzeniu analizującym postęp prac, przekazywali Rektorowi UMCS sprawozdania z realizacji Planu działań, a także przygotowywali zalecenia dotyczące merytorycznej korekty przyjętych rozwiązań i/lub harmonogramu prac.

 

W październiku 2020r JM Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski powołał Zespół monitorujący ds. Wdrażania Strategii HR Excellence in Research na UMCS w następującym składzie:

 1. Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki - Przewodniczący Zespołu, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej 
 2. Prof. dr hab. Marek Pietraś - Z-ca Przewodniczącego Zespołu, Wydział Politologii i Dziennikarstwa
 3. Prof. dr hab. Katarzyna Dudka - Rzecznik Praw Akademickich UMCS, Wydział Prawa i Administracji
 4. Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, wydział biologii i Biotechnologii
 5. Prof. dr hab. Irena Pidek, Wydział Nauk o Ziemii i Gosporadki Przestrzennej
 6. Dr hab. Piotr Łuczkiewicz, profesor uczelni, Wydział Humanistyczny
 7. Dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska, Centrum Współpracy Międzynarodowej
 8. Mgr Agnieszka Krukowska, Centrum Kadrowo-Pacowe
 9. Mgr Grzegorz Narolski, Centrum Badań Naukowych
 10. Mgr Elwira Rycaj, Centrum Badań Naukowych
 11. Mgr Alicja Borzęcka-Szajner, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
 12. Mgr Ewa Majewska, Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UMCS
 13. Mgr Anita Sobczyk-Adamska - Sekretarz Zespołu, Centrum Współpracy Międzynarodowej 

 

Kalendarium spotkań Zespołu monitorującego:

 • 11.12.2020
 • 25.02.2021
 • 15.04.2021
 • 12.05.2021
 • 24.06.2021

 

Raport Grupy Roboczej Grupy Kierowniczej zarządzania zasobami ludzkimi w europejskim obszarze badawczym dotyczący otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji naukowców - OTM-R:

Lista kontrolna OTM-R:

Ocena wewnętrzna (HRS4R):

Przydatne linki