HR Excellence in Research

 

 

6 czerwca 2017 roku Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research. Wydarzenie to zostało poprzedzone serią działań zaplanowanych i realizowanych przez Władze Uczelni. Od tego momentu konsekwentnie podejmowane są starania aby Uniwersytet stanowił jak najbardziej przyjazne miejsce pracy naukowców.

Przyznanie wyróżnienia HR Excellence in Research ma na celu zwiększenie liczby pracowników naukowych w UE oraz ulepszenie atrakcyjności warunków ich pracy. Komisja Europejska wspiera instytucje wdrażające zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. Ponadto, promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Posiadanie wyróżnienia HR Excellence in Research jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych KE (takich jak Horyzont Europa), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW. Logo to dla uczelni także prestiż i wyróżnienie jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy i zapewniającej odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki, zgodnie z europejskimi standardami.