Biotechnologia - studia II stopnia

Efekty kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku biotechnologia
określone uchwałą Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 roku

 

Profil ogólnoakademicki

W zakresie wiedzy absolwent biotechnologicznych studiów II stopnia:

K_W01: W pogłębiony sposób charakteryzuje i wyjaśnia mechanizm wybranych procesów biotechnologicznych
i uzyskiwanych za ich pomocą produktów.
K_W02: Zna związki i zależności między wybranymi procesami technologicznymi i proponuje możliwość ich lepszego wykorzystania.
K_W03: Zna zasady wykorzystywania organizmów w produkcji biopreparatów i biosyntezach przemysłowych.
K_W04: Opisuje zastosowanie i wykorzystanie nowych modeli biotechnologicznych do produkcji przemysłowych.
K_W05: Ma wiedzę z zakresu biotechnologii i pokrewnych nauk ścisłych oraz ma wiedzę na temat wykorzystania funduszy na rozwój i projektowanie procesów biotechnologicznych.
K_W06: Wymienia mechanizmy związane z szeroko pojętymi procesami biotechnologicznymi.
K_W07: Opisuje możliwości wykorzystania nowych źródeł organizmów do uzyskiwania pożądanych bioproduktów.
K_W08: Wskazuje na zjawiska związane z adaptacją organizmów w celu zwiększenia ich wydajności do produkcji związków biologicznie czynnych.
K_W09: Charakteryzuje osiągnięcia biotechnologii, które pozwalają na rozwój np. medycyny, różnych gałęzi przemysłu oraz utylizacji odpadów.
K_W10: Zna i rozumie zasady działania narzędzi informatycznych do analizy danych.
K_W11: Zna regulacje prawne, przepisy prawa patentowego oraz zna źródła finansowania projektów badawczych.
K_W12: Ma pogłębioną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia prac biotechnologicznych, wykorzystania aparatury i ergonomii oraz zasad tworzenia i rozwoju nowych miejsc pracy w przemyśle biotechnologicznym.
K_W13: Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej opartej na wiedzy z dziedziny biotechnologii.

W zakresie umiejętności absolwent biotechnologicznych studiów II stopnia:

K_U01: Wykorzystuje zaawansowane techniki stosowane w biotechnologii.
K_U02: Korzysta z polskich i obcojęzycznych źródeł wiedzy biotechnologicznej.
K_U03: Umiejętnie dokonuje krytycznych analiz uzyskanych wyników badań oraz danych literaturowych.
K_U04: Przygotowuje i samodzielnie prowadzi wybrane zadania badawcze.
K_U05: Stosuje metody matematyczne i statystyczne do oceny uzyskanych wyników i wyliczeń niezbędnych do uzyskania pożądanych parametrów procesów biotechnologicznych.
K_U06: Wyciąga wnioski z uzyskanych wyników.
K_U07: Ocenia zagrożenie związane ze stosowaniem zmodyfikowanych organizmów i procesów biotechnologicznych.
K_U08: Posługuje się fachowym słownictwem biotechnologicznym zarówno w języku polskim jak i obcym, opisując i objaśniając zagadnienia biotechnologiczne.
K_U09: Stosuje specjalistyczną wiedzę i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów teoretycznych jak i praktycznych.
K_U10: Posługuje się technikami stosowanymi w biotechnologii oraz specjalistyczną aparaturą naukową.
K_U11: Stosuje wiedzę o aparaturze specjalistycznej do praktycznego przygotowania i przeprowadzenia pod nadzorem opiekuna naukowego procesów biotechnologicznych.
K_U12: Dobiera i stosuje metody, techniki oraz procedury podczas planowania i przeprowadzania wybranych procesów biotechnologicznych.
K_U13: Planuje i stosuje metody genetycznej modyfikacji organizmów i selekcji organizmów, biotransformacji związków organicznych, izolowania i oczyszczania związków biologicznie czynnych.
K_U14: Projektuje eksperymenty, kieruje ich przebiegiem oraz optymalizuje procesy biotechnologiczne.
K_U15: Ocenia zagrożenia związane ze stosowaną technologią i skutecznie im przeciwdziała.
K_U16: Przeprowadza działania o charakterze interdyscyplinarnym i realizuje je przy współpracy z innymi zespołami.
K_U17: Dokumentuje wyniki własnych badań i dokonuje ich interpretacji.
K_U18: Na podstawie własnych badań oraz danych z literatury, wykazuje umiejętność napisania oraz przygotowania wystąpienia ustnego lub krótkiego doniesienia naukowego w języku polskim i języku nowożytnym (np. angielskim).
K_U19: Planuje swój rozwój naukowy i karierę zawodową.
K_U20: Ocenia i przedstawia opinie oraz propozycje rozwiązań wybranych procesów biotechnologicznych.
K_U21: Formułuje opinie oraz uzasadnione sądy w oparciu o dane z różnych źródeł.
K_U22: Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów II stopnia:

K_K01: Przyjmuje aktywną i kreatywną postawę we wdrażaniu nowych rozwiązań z zakresu biotechnologii oraz jest świadomy systematycznego podnoszenia kwalifikacji, poszerzania i pogłębiania wiedzy.
K_K02: Jest obiektywny w ocenie własnego wkładu pracy oraz pracy członków zespołu w rozwiązywanie określonych zadań.
K_K03: Przyjmuje aktywną postawę w procesie poznawczym, kreowania nowych procesów biotechnologicznych oraz analizy ich opłacalności.
K_K04: Jest odpowiedzialny za powierzony materiał biologiczny oraz powierzony zakres działania.
K_K05: Jest świadomy zagrożeń, które mogą nieść nieodpowiedzialne modyfikacje organizmów w celu ich przystosowania do wymogów wybranych procesów biotechnologicznych.
K_K06: Wdraża i jest konsekwentny w utrzymaniu zasad etyki zawodowej oraz przestrzeganiu przepisów BHP.
K_K07: Jest kreatywny i przyjmuje aktywną postawę w samodzielnym planowaniu i częściowym wdrażaniu procesów biotechnologicznych.
K_K08: Jest otwarty na nowe trendy w zakresie biotechnologii, biologii jak i techniki.
K_K09: Dba o własny rozwój i umie pracować w zespole.
K_K10: Jest odpowiedzialny za jakość uzyskiwanych produktów w procesach biotechnologicznych.