dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil

Dr Joanna Jakubowicz-Gil złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Joanna Jakubowicz-Gil wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

06.05.2014 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

23.06.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

01.09.2014 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Ewa Bartnik – Uniwersytet Warszawski
sekretarz komisji dr hab. Adrian Wiater – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Andrzej Składanowski – Politechnika Gdańska
recenzent prof. Alicja Józkowicz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
recenzent prof. Wanda Małek – UMCS w Lublinie
członek komisji dr hab. Agnieszka Pietrosiuk – Warszawski Uniwersytet Medyczny
członek komisji prof. Piotr Wlaź – UMCS w Lublinie

 

12.12.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

21.01.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Joannie Jakubowicz-Gil.