dr hab. Marta Fiołka

Dr Marta Fiołka złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Marta Fiołka wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

22.01.2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

16.03.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

4.04.2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

przewodniczący komisji prof. Jerzy Długoński - Uniwersytet Łódzki
sekretarz komisji dr hab. Paweł Buczyński - UMCS w Lublinie
recenzent prof. Jacek Bielecki - Uniwersytet Warszawski
recenzent prof. Wiesław Deptuła - Uniwersytet Szczeciński
recenzent prof. Jan Fiedurek - UMCS w Lublinie
członek komisji

dr hab. Wiesław Krumrych prof. nadzw. - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

członek komisji dr hab. Roman Paduch - UMCS w Lublinie

 

25.05.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

24.06.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Marcie Fiołce.

 

Załączniki