dr hab. Dorota Tchórzewska

Dr Dorota Tchórzewska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Dorota Tchórzewska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

5.06.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

27.06.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

3.09.2018 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodnicząca komisji - prof. Zofia Szweykowska-Kulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

sekretarz komisji - dr hab. Małgorzata Wójcik (UMCS w Lublinie)

recenzent - prof. Janusz Maszewski (Uniwersytet Łódzki)

recenzent - prof. Małgorzata Gaj (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

recenzent - prof. Bożena Denisow (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

członek komisji - dr hab. Janusz-Niedojadło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

członek komisji - dr hab. Sławomir Dresler (UMCS w Lublinie)

14.11.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

21.11.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Dorocie Tchórzewskiej

 

 

Załączniki