dr hab. Maria Oczkowicz

Dr inż. Maria Oczkowicz złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Maria Oczkowicz wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

17.08.2015 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

23.09.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

09.11.2015 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Ryszard Słomski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
sekretarz komisji dr hab. Monika Janczarek - UMCS w Lublinie
recenzent prof. Andrzej Filistowicz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
recenzent prof. Lech Zwierzchowski - Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
recenzent prof. Urszula Czarnik - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
członek komisji

dr hab. Jan Udała - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

członek komisji prof. Wanda Małek - UMCS w Lublinie

 

12.01.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

20.01.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biotechnologia dr inż. Marii Oczkowicz.