dr hab. Monika Hułas-Stasiak

Dr Monika Hułas-Stasiak złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Monika Hułas-Stasiak wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

25.04.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

22.05.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

2.09.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz (Uniwersytet Gdański) – przewodnicząca

dr hab. Rafał Gosik prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

prof. dr hab. Marek Maleszewski (Uniwersytet Warszawski) – recenzent

prof. dr hab. Renata Ciereszko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – recenzent

dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – recenzent

dr hab. Dorota Bukowska (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) – członek

prof. dr hab. Bernard Staniec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

7.10.2019 r. Centralna Komisja powołała prof. Macieja Zabla w miejsce prof. Marka Maleszewskiego

15.01.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Monice Hułas-Stasiak

Załączniki