dr hab. Agata Starosta

Dr Agata Starosta złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agata Starosta wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

8.11.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

23.01.2019 rRada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

4.03.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – przewodnicząca

dr hab. Marta Palusińska-Szysz prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – sekretarz

prof. dr hab. Piotr Stępień (Uniwersytet Warszawski) – recenzent

prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu) – recenzent

dr hab. Marcin Nowotny (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) – recenzent

prof. dr hab. Jolanta Jura (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – członek

dr hab. Andrzej Mazur prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – członek

22.05.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Agacie Staroście

Załączniki