dr hab. Andrzej Mazur

Dr Andrzej Mazur złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Andrzej Mazur wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

11.10.2012 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

21.11.2012 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

03.12.2012 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Grzegorz Węgrzyn – Uniwersytet Gdański
sekretarz komisji dr hab. Barbara Zdzisńska – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański
recenzent prof. Piotr Sobiczewski – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
recenzent prof. Teresa Jakubowicz – UMCS w Lublinie
członek komisji dr hab. Tomasz Stępkowski – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
członek komisji dr hab. Marek Tchórzewski – UMCS w Lublinie


29.01.2013 r.
o godz. 9.00 na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

20.02.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Andrzejowi Mazurowi.