Rozwój naukowy kadry w roku 2012

Stanowisko profesora zwyczajnego:

prof. dr hab. Antoni Gawron z Zakładu Anatomii Porównawczej i Antropologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS uzyskał mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony. Uchwała Nr XXII-38.10/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 21 marca 2012 roku.

Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

dr Maria Grochowska – adiunkt w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

A study of the biology of Lipara Meigen 1830 (Diptera, Chloropidae) flies inhabiting the apical part of stems of Phragmites australis (Cavanilles) Trinius ex Stuedel, 1841

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Agnieszka Draber-Mońko – Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
 • prof. dr hab. Ryszard Szadziewski – Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Wiesław Krzemiński – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki – Uniwersytet Opolski

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 9 maja 2012 roku.

 

dr Monika Janczarek – adiunkt w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Rola genu rosR w syntezie egzopolisacharydu i symbiozie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii z koniczyną"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

przewodniczący komisji

prof. Grzegorz Węgrzyn – Uniwersytet Gdański

sekretarz komisji

dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska – UMCS w Lublinie

recenzent

prof. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański

recenzent

dr hab. Marek Tchórzewski – UMCS w Lublinie

recenzent

prof. Wiesława Rudnicka – Uniwersytet Łódzki

członek komisji

dr hab. Dariusz Bartosik – Uniwersytet Warszawski

członek komisji

prof. Teresa Jakubowicz – UMCS w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 30 maja 2012 roku.

 

dr Jerzy Wielbo – adiunkt w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Struktura genetyczna populacji Rhizobium leguminosarum oraz czynniki konkurencji w populacjach rizobiowych"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

przewodniczący komisji

prof. Zofia Szweykowska-Kulińska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

sekretarz komisji

dr hab. Iwona Wojda – UMCS w Lublinie

recenzent

dr hab. Dariusz Bartosik – Uniwersytet Warszawski

recenzent

prof. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański

recenzent

prof. Ewa Kurek – UMCS w Lublinie

członek komisji

dr hab. Paweł Stączek – Uniwersytet Łódzki

członek komisji

prof. Janusz Szczodrak – UMCS w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 25 września 2012 roku.

 

dr Janusz Kloskowski – adiunkt w Zakładzie Ochrony Przyrody Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

Interakcje w ekosystemach stawowych z udziałem populacji o strukturze wielkościowej: konsekwencje biocenotyczne i dla gospodarki rybackiej

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – Instytut Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Mazgajski prof. nadzw. – Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
 • dr hab. Mirosław Przybylski prof. nadzw. – Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego
 • prof. dr hab. Wawrzyniec Wawrzyniak – Zakład Gospodarki Rybackiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 9 maja 2012 roku.

 

dr inż. Jarosław Woliński – adiunkt w Zakładzie Endokrynologii Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie k/Warszawy

Temat rozprawy:

Wpływ egzogenny obestatyny na przewód pokarmowy nowo narodzonych prosiąt

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Antoni Gawron – Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii UMCS w Lublinie
 • prof. dr hab. Jan Długosz – Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • prof. dr hab. Barbara Bilińska – Zakład Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr hab. Renata Ciereszko prof. nadzw. – Katedra Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 4 listopada 2012 roku.

 

Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:

mgr Michał Świeca – asystent w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Temat rozprawy:

"Biopreparaty z kiełków soczewicy jadalnej"

Promotor:

prof. dr hab. Barbara Baraniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Wojciech Ambroziak – Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. Jan Fiedurek – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 22 lutego 2013 roku.

 

 

mgr Ewa Ozimek – asystent w Zakładzie Mikrobiologii Środowiskowej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy:

"Mikrobiologiczne uruchamianie fosforu glebowego i ograniczenie uwsteczniania tego pierwiastka wprowadzonego do gleby w formie nawozu mineralnego"

Promotor:

prof. dr hab. Ewa Kurek – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Stefan Martyniuk – IUNG w Puławach

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 25 września 2012 roku.

 

 

mgr Dominika Kidaj – asystent w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy:

"Metody zwiększania wydajności symbiotycznej Rhizobium leguminosarum w celu wykorzystania tych bakterii jako bionawozy w uprawie roślin motylkowatych"

Promotor:

prof. dr hab. Anna Skorupska – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 12 grudnia 2012 roku.

 

Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

mgr Urszula Świderska-Burek – asystent w Zakładzie Botaniki i Mykologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

"Grzyby cerkosporoidalne Polski "

Promotor:

prof. dr hab. Wiesław Mułenko – Instytut Biologii i Biochemii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Tomasz Majewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Janusz Błaszkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 30 maja 2012 roku.

 

mgr Mirosław Zagaja – absolwent Studiów Doktoranckich w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

"Morfologia stadiów rozwojowych, biologia oraz wybrane aspekty genetyki populacyjnej myrmekofilnego gatunku Thiasophila angulata (Erichson, 1837) (Coleoptera; Staphylinidae)"

Promotor:

prof. dr hab. Bernard Staniec – Instytut Biologii i Biochemii UMCS

Recenzenci:

dr hab. Marek Bunalski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – Uniwersytet Wrocławski

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 25 września 2012 roku.

 

mgr Sylwia Kowalczuk – absolwentka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Ochrony Przyrody Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

"Ogrody jako element krajobrazu wiejskiego na przykładzie gmin Józefów i Krasnobród na Roztoczu"

Promotor:

dr hab. Marek Kucharczyk – Instytut Biologii i Biochemii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Krystyna Towpasz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Halina Lipińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 21 listopada 2012 roku.