dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł

Dr Jolanta Jaroszuk-Ściseł złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor J. Jaroszuk-Ściseł wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

07.05.2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

22.05.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

03.06.2013 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Zofia Szwejkowska-Kulińska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
sekretarz komisji dr hab. Małgorzata Cytryńska – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański
recenzent prof. Janusz Błaszkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
recenzent dr hab. Jerzy Wielbo – UMCS w Lublinie
członek komisji prof. Małgorzata Jędryczka – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
członek komisji prof. Jan Fiedurek – UMCS w Lublinie


26.07.2013 r.
 odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej (wideokonferencja).

23.09.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Jolancie Jaroszuk-Ściseł.