dr hab. Grzegorz Janusz

Dr Grzegorz Janusz złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Grzegorz Janusz wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

2.03.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

21.03.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

9.04.2018 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

Prof. dr hab. Jerzy Długoński (Uniwersytet Łódzki) - Przewodniczący komisji

dr hab. Anna Turska-Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Sekretarz komisji

Prof. dr hab. Joanna Kruszewska (Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) – Recenzent

dr hab.  Łukasz Stępień (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu) – Recenzent

Prof. dr hab. Jan Fiedurek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Recenzent

dr hab. Tomasz Oszako (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym) - Członek Komisji

dr hab. Iwona Wojda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Członek Komisji

8.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

20.06.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Grzegorzowi Januszowi

Załączniki