dr hab. Marcin Polak

Dr Marcin Polak złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Marcin Polak wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

5.04.2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

25.05.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

05.09.2016 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji - prof. Jacek Siciński (Uniwersytet Łódzki)

sekretarz komisji - dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj (UMCS w Lublinie)

recenzent - prof. Piotr Tryjanowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

recenzent - dr hab. Wiesław Walankiewicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
                      w Siedlcach)

recenzent - prof. Bernard Staniec (UMCS w Lublinie)

członek komisji - prof. Tomasz Wesołowski (Uniwersytet Warszawski)

członek komisji - prof. Antoni Gawron (UMCS w Lublinie)

8.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

30.11.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu dr. Marcinowi Polakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia.

Załączniki