dr hab. Jarosław Wiącek

Dr Jarosław Wiącek złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Jarosław Wiącek wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

4.02.2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

16.03.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

4.04.2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

przewodniczący komisji prof. Piotr Tryjanowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
sekretarz komisji dr hab. Rafał Gosik - UMCS w Lublinie
recenzent prof. Włodzimierz Meissner - Uniwersytet Gdański
recenzent dr. hab. Lechosław Kuczyński prof. nadzw. - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
recenzent prof. Bernard Staniec - UMCS w Lublinie
członek komisji

prof. Mariusz Cichoń - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

członek komisji prof. Antoni Gawron - UMCS w Lublinie

 

6.06.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

24.06.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Jarosławowi Wiąckowi.

 

Załączniki