Edycja III konkursu na innowacje dydaktyczne

Lublin, dn. 05.12.2022 r.

Wyniki konkursu na innowacje dydaktyczne
na Wydziale Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przedmiotem konkursu jest pozyskanie środków na zakup aparatury, który pozwoli na  wprowadzenie istotnych innowacji w procesie kształcenia studentów. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z funduszu Wydziału Biologii i Biotechnologii. W roku 2023 na finansowanie wniosków złożonych na konkurs zaplanowano kwotę 25 000 zł. Na konkurs wpłynęło 6 wniosków, 5 z nich poddano ocenie merytorycznej, jeden wniosek nie został oceniony ze względów formalnych.

Każdy wniosek był oceniany przez trzech członków Komisji (dwóch nauczycieli akademickich oraz przedstawiciela studentów). Na podstawie otrzymanych recenzji sporządzono listę projektów zakwalifikowanych do finansowania (załącznik). Wszyscy Wnioskodawcy otrzymali do wglądu recenzje sporządzone przez recenzentów. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu lista rankingowa projektów jest udostępniona w Dziekanacie Wydziału (pokój 65B).

Projekty skierowane do finansowania muszą być realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w UMCS, a ich realizacja będzie możliwa po uzyskaniu zgody na umieszczenie poszczególnych pozycji w planie zakupu gotowych środków trwałych.

Rozpoczęcie realizacji zamówień powinno nastąpić w styczniu 2023 r. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektów finansowanych w bieżącej edycji powinno być przedłożone Komisji najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.

Autorom projektów zakwalifikowanych do finansowania serdecznie gratulujemy.

W imieniu Członków Komisji

Joanna Czarnecka

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii

 

Lublin, dn. 07.11.2022 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu na innowacje dydaktyczne Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS zostaje ogłoszony konkurs na projekty służące wprowadzeniu istotnych innowacji dydaktycznych podnoszących jakość kształcenia na kierunkach biologia oraz biotechnologia. Projekty będą realizowane w 2023 r.

Celem konkursu jest wsparcie zakupów aparaturowych. Wysokość dofinansowania tych działań w roku 2023 wynosi 25 tys. zł (pod warunkiem zaakceptowania planu zakupów środków trwałych Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS). Szczegółowe warunki dotyczące konkursu i realizacji projektów są zawarte w Regulaminie Konkursu i kalendarzu Konkursu.

  1. Czas realizacji projektu – projekty realizowane do 30 czerwca 2023 r. (decyduje data przygotowania wniosku do zamówienia).
  2. Forma i termin składania wniosku – wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, należy składać w edytowalnej wersji elektronicznej (.docx) na adres Wydziału Biologii
    i Biotechnologii, biologia@poczta.umcs.lublin.pl,
    oraz w jednym egzemplarzu wersji papierowej z podpisem wnioskodawcy i kierownika Katedry w Dziekanacie Wydziału (pokój 65B) do dnia 22 listopada br.
  3. Termin rozstrzygnięcia konkursu – wyniki zostaną ogłoszone do 5 grudnia 2022 r.; informacja o zaakceptowanych wnioskach zostanie przekazana wszystkim członkom Kolegium Dziekańskiego oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału. Lista rankingowa będzie dostępna do wglądu w Dziekanacie Wydziału Biologii
    i Biotechnologii UMCS (pokój 65B).
  4. Szczegółowy kalendarz przebiegu Konkursu o stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Joanna Czarnecka

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii