dr hab. Marta Arczewska

Dr Marta Arczewska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Marta Arczewska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

4.03.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

20.03.2019 rRada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

6.05.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz (Uniwersytet Łódzki) – przewodniczący

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

dr hab. Anna Wiśniewska-Becker (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – recenzent

dr hab. Aleksander Czogalla (Uniwersytet Wrocławski) – recenzent

dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – recenzent

prof. dr hab. Marek Langer (Politechnika Wrocławska) – członek

dr hab. Halina Dziubińska prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

Załączniki