dr hab. inż. Sławomir Dresler

Dr inż. Sławomir Dresler złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Sławomir Dresler wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

2.06.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

21.06.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

4.09.2017 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

Prof. dr hab. Jerzy Długoński – Przewodniczący     
Dr hab. Agnieszka Zdybicka-Zdybicka Barabas – Sekretarz         
Prof. dr hab. Stanisław Gawroński – Recenzent             
Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska  – Recenzent
Prof. dr hab. Barbara Tomaszewska – Recenzent         
Prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget – Członek Komisji                  
Dr hab. Halina Dziubińska prof. nadzw. – Członek Komisji

8.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

29.11.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Sławomirowi Dreslerowi

 

Załączniki