dr hab. Iwona Komaniecka

Dr Iwona Komaniecka złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Iwona Komaniecka wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

17.08.2015 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

23.09.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

05.10.2015 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański
sekretarz komisji dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł - UMCS w Lublinie
recenzent prof. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka - Uniwersytet Warszawski
recenzent dr hab. Krzysztof Pyrć - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
recenzent prof. Andrzej Gamian - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
członek komisji

dr hab. Joanna Saluk prof. nadzw. - Uniwersytet Łódzki

członek komisji dr hab. Zbigniew Kaczyński - Uniwersytet Gdański


10.12.2015 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

16.12.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Iwonie Komanieckiej.