Stypendium Rektora dla studentów

W roku akademickim 2022/2023 wszyscy studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich UMCS wnioskują o stypendium Rektora za pośrednictwem platformy USOSweb. Dokumenty będące potwierdzeniem wymienionych we wniosku osiągnięć przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej jako pliki PDF, JPG lub PNG. Nie będzie przyjmowana dokumentacja w formie papierowej!

UWAGA! Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 student ubiegający się o przyznanie stypendium jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego liczby semestrów, w których dotychczas posiadał status studenta*. Oświadczenie widoczne jest na ostatnim ekranie wniosku w systemie USOSweb, zapoznaj się z jego treścią i wpisz liczbę semestrów we wskazanym miejscu.

Zgodnie z art. 93 ust. 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Wnioski są generowane za pośrednictwem platformy USOSweb w terminie od 4 do 13 października DO GODZINY 15:00. Uwaga! Wygenerowanie wniosku o stypendium rektora po 13 października po godzinie 15:00 nie będzie możliwe. 

Przed rozpoczęciem generowania wniosku zapoznaj się z:

Jaka jest wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów?

➡ Stawki stypendialne oraz przedziały dochodowe obowiązujące w roku akademickim 2022/2023 

O czym należy pamiętać podczas wypełniania wniosku?

➡ Właściwie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium Rektora zawiera określenie kodu, kategorii, zasięgu i rodzaju osiągnięcia zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do Regulaminu.

➡ Zaświadczenia potwierdzające zdobyte osiągnięcia w postaci załączników do wniosku należy zamieścić w systemie jako pliki w formacie pdf, png lub jpg.

➡ Student zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów poświadczających osiągnięcia w języku polskim lub angielskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innych językach, student dołącza do wniosku tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego lub pracownika uczelni poświadczone podpisem i określeniem stanowiska służbowego.

Komu przysługuje stypendium rektora?

➡ Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

➡ Stypendium mogą ubiegać się studenci:  II i III roku studiów pierwszego stopnia, I i II roku studiów drugiego stopnia,  II, III, IV  i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz II, III i IV roku studiów inżynierskich.

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich
ul Czwartaków 13 pok. 6
tel. 81-533-27-42
e-mail: stypendia@umcs.pl

Zobacz załączniki i wzory dokumentów.