dr hab. Monika Słupecka-Ziemilska

Dr Monika Słupecka-Ziemilska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Monika Słupecka-Ziemilska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

4.04.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

17.04.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

2.09.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Paweł Koteja (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – przewodniczący

dr hab. Piotr Dobrowolski prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

prof. dr hab. Hanna Szajewska (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – recenzent

prof. dr hab. Piotr Ceranowicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – recenzent

prof. dr hab. Piotr Wlaź (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – recenzent

prof. dr hab. Maciej Gajęcki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – członek

dr hab. Katarzyna Socała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

4.12.2019 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Monice Słupeckiej-Ziemilskiej.

Załączniki